SEARCH ARTICLESDoi Crossref

All articles published in JEMDS are assigned unique DOI numbers

Rubiya Parveen1, Veena A. Patil2, Jayashree A. Mudda3, Shrikar R. Desai4, Supriya S. Desai5, Mohammed Mustafa6

Bhushita Nilesh Guru1, Bhushan Narayan Lakhkar2

Shanubhoganahalli Puttamallappa Vinutha1, Mathada Vamadevaiah Ravishankar2

Akhilesh Annadatha1, Sourya Acharya2, Amol Andhale3, Sree Karthik Pratapa3

Simone Abhay Shah1, Deepak Nallaswamy2

Pratik Savant1, Dattaprasad Samant2, Anant Ramani3, F.P. Noronha4

Narayanan Balakrishnan1, Arvind Babu2, Suhas Prabhakar3, Neha Arora4

Vaishnavi Rajaraman1, Deepak Nallaswamy Veeraiyan2, Suresh Venugopalan3, Subha M4