SEARCH ARTICLESDoi Crossref

All articles published in JEMDS are assigned unique DOI numbers

Revathy V. J.1, Krishna Govindan2

Kshitija Ajay Chandanwale1, Chandrashekhar C. Mahakalkar2, Abhishek Keruappa Kothule3, Dhiraj Vashdev Khithani4

Vinita Elizabeth Mani1, Zubair Sarkar2, Nagendra Babu Gutti3

Jim Jebakumar S.1, Shenbaga Seetha Priya2

Rajeev Lochan Khare1, Vishal Rajpoot2, Surbhi Dubey3

Suresh Chakravarty1, Siddhartha Nandi2, Samrat Singh Bhandari3, Shyamanta Das4

Ayush P. Somani1, Satish R. Khadse2, Sunil Kumar3, Sourya Acharya4, Shreya C. Gattani5, Amit H. Baheti6

Sourya Acharya1, Samarth Shukla2, Amol Andhale3, Vidyashree Hulkoti4